Macroeconomic Outlook – February 26

[RO]

Coronavirusul nu influențează FEDul
În ciuda situației globale economice incerte, a previziunilor pesimiste dar și a pericolului internațional de epidemie, FEDul anunță la sfârșitul lunii ianuarie că rata principală de dobândă va rămâne aceeași, chiar dacă zvonurile presupuneau o eventuală scădere. Indicii economici vin în sprijinul deciziei FED și anunță un optimism ridicat în economia americană.
Chiar dacă numărul cazurilor oficiale de infectare cu virusul COVID-19 crește rapid și a ajuns deja la numărul de zeci de mii, SUA rămâne optimistă în privința viitorului, evoluția economică continuă fără tulburări semnificative indicând o stare temporară de calm. Totuși, economiștii rămân vigilenți.

Indicii economici americani se arată optimiști
Leading Economic Index se arată optimist prin creșterea de 0,8%; iar Philly Fed Index a întrecut orice așteptări având un salt de 36,7%. Housing Price Index are cea mai bună evoluție pentru aceste luni, el fiind echivalent cu cel al anului 2006, ratele ipotecare joase fiind un motiv bun pentru achiziționarea unor noi locuințe. Acest ritm de creștere este datorat în mare parte și condițiilor climatice blânde pentru sezonul de iarnă din acest an, care au impulsionat sectorul imobiliarelor.
Consumer Confidence Index a avut o creștere de 1,1 puncte, arătând faptul că principalii consumatori sunt mulțumiți de situația generală economică, iar epidemia cauzată de coronavirus nu este percepută ca o amenințare.
Durable Goods Orders Index a avut o scădere de 1,5%. Acest rezultat se poate datora și scăderii dramatice a producției de avioane Boeing, care în luna ianuarie nu au mai primit nici o comandă pentru construcția unor noi aeronave.
Chiar dacă Personal Income&Spending Index nu a suferit modificări semnificative, fiind în jurul valorii de 0,3%, economiștii se așteaptă la o creștere a consumului în rândul populației, aceasta explicându-se încrederii ridicate a populației dar și optimismului american. În efect se prevede și o scădere a economiilor, dar nu importantă.

Economia Japoneza
Situația conomică generală a Japoniei nu a evoluat după așteptări. Analizele arată că în ultimul trimestru a anului 2019, GDP-ul a avut o creștere negativă de 6,3%. Se consideră că un principal factor a fost majorarea fiscală realizată în luna octombrie. De asemenea Japonia a fost influențată și de factori externi ca taifunul din luna octombrie care a scăzut mult consumul, datele arătând că populația nu a avut suficient timp pentru refacere.
Un factor important rămâne a fi epidemia din luna ianuarie. Se consideră că aceasta ar avea urmări importante pentru economia japoneză, deoarece exporturile către China reprezintă 3% din GDP-ul Japoniei. Previziunile valorii GDP sunt pesimiste, se așteaptă la o scădere cu 0,1% până la sfârșitul anului, chiar dacă inițial se prevedea o creștere cu 0,4%.

Șomajul în Mexic
Piața forței de muncă ar putea fi identificată drept unul dintre punctele slabe, deoarece rata șomajului a scăzut în special în ultimele luni. În decembrie, rata șomajului din Mexic se situa la 2,91%, în timp ce rata de participare la piața forței de muncă a crescut mai mult.

PIB India
Pe parcursul anului 2019, creșterea economică a Indiei a încetinit semnificativ. În al treilea trimestru, creșterea PIB-ului sa diminuat până la 4,5% în raport cu anul precedent, în timp ce in trimestrul patru PIB-ul va crește doar cu 4,7%. Motivul care explică încetinirea este riscul politic, care se referă la deciziile administrației lui Modi.

China Manufacturing PMI
Sectorul de industrie este cel mai afectat ca urmare a doi factori externi importanți. Tarifele crescute au dus la creșterea costurilor de producție, în timp ce epidemia cauzată de coronavirus a determinat multe fabrici să se închida temporar în efortul de a opri virusul.

Observație asupra ratei dobânzii: se îngrijorează FED de bursa de valori?
Procesul-verbal al ședinței de politici pe care FOMC a avut-o în perioada 28-29 ianuarie a fost publicat săptămâna aceasta. O idee cheie care s-a repetat în procesul-verbal, este că poziția actuală a politicii monetare „este probabil să rămână stabilă pentru un timp”.
Au fost discutate subiecte care atrag în mod deosebit atenția. Printre acestea se numără faptul că cei mai mulți indici ai pieței bursiere americane au crescut la nivelurile maxime record înainte de reuniunea FOMC, pe când spread-urile obligațiunilor corporative au rămas relativ stricte.
Celălalt subiect a fost revizuirea strategiei care a fost în desfășurare la Fed în ultimele luni. Fed a avut un obiectiv de inflație de 2% în ultimii ani, dar în general aceasta a avut valori mai mici decât obiectivul propus. Reducerea persistentă a țintei ar putea diminua evoluția pozitivă a inflației, ceea ce face mai dificilă ridicarea inflației până la 2%. Prin urmare, în cele din urmă, Fed poate permite inflației să depășească 2% pentru ceva timp.

Informații privind piața creditelor
Creditele ipotecare sunt în prezent intr-o situație bună, cu rate de penalizare și datoriile aproape de cele mai mici niveluri din cel puțin 2003. Pe de altă parte, ratele de penalizare pentru împrumuturile auto au crescut destul de constant în ultimii trei ani. Rapoartele statistice recente au arătat că procentul creditelor cu întârziere de rambursare mai mare de 90 zile a atins cel mai înalt nivel începând cu trimestrul al treilea al anului 2011, când economia s-a recuperat din Marea Recesiune. Acest lucru arată că acest sector poate fi instabil în viitor și trebuie să acordăm o atenție specială analizei sale.

Subiectul săptămâinii: Ce ne așteaptă în viitor ?
Indicele economic principal (LEI) a revenit în ianuarie cu o creștere de 0,8%. În plus, revizuirile la decembrie – care anterior arătaseră prima rată de creștere negativă an de an din 2009 – arată acum un câștig de 0,09%.
Acest lucru a atenuat probabil temerile pentru o posibilă criză, care în mod obișnuit a creat panică printr-o evoluție negativă de la an la an a acestui index. Totuși, LEI a pierdut incontestabil din avântul inițial în ultimul an.
Pe final putem evidenția faptul că situația economică internațională se arată relativ stabilă, în ciuda tuturor evenimentelor nefavorabile care au precedat începutul anului 2020, dar este necesară pe moment o atenție sporită pentru monitorizarea unor bune desfășurări a lucrurilor.

 

[EN]

Coronavirus has no influence on FED
Despite the uncertain global economic situation, the pessimistic previsions and the danger of an epidemic, FED announces, at the end of January, that the interest rate will remain the same, even if the rumors predicted a fall. Economic indices support FED decision and announce high optimism in the US economy.
Even though the number of official cases of COVID-19 virus infection is increasing rapidly and has already reached tens of thousands of cases, the US remains optimistic about the future, the economic evolution continues without significant disturbances, indicating a temporary state of calm. However, economists remain vigilant.

American economic indices are optimistic
The Leading Economic Index had an increase of 0.8%; also the Philly Fed Index exceeded any expectations with a jump of 36.7%. Housing Price Index had the best performance for these months, the low mortgage rates being a good reason for the purchase of new houses. This growth rate is due in large part to the mild climatic conditions for the winter season this year, which have boosted the real estate sector.
The Consumer Confidence Index grew 1.1 points, showing that the most of the consumers are satisfied with the general economic situation, and the epidemic caused by the coronavirus is not perceived as a threat.
The Durable Goods Orders Index fell 1.5%. This result may also be due to the dramatic drop in Boeing aircraft production, which received no orders for the construction of new aircraft in January.
Even though the Personal Income & Spending Index has not performed significant changes, being around 0.3%, economists expect an increase in consumption, which is explained by the high confidence of the population in the economic system but also the optimism about the future.

Japanese economy
The general economic situation of Japan has not evolved as expected. The analysis shows that in the last quarter of 2019, GDP had a negative growth of 6.3%. It is considered that a major factor was the tax hike made in October. Japan was also influenced by external factors such as the typhoon in October, which greatly reduced consumption, data showing that the population did not have enough time to recover.
An important factor was the January coronavirus epidemic. Economists believe that this has had an important influence on Japanese GDP, as exports to China account for 3% of Japan’s GDP. The forecasts of the GDP value are pessimistic, expect a decrease of 0.1% by the end of the year, even if initially an increase of 0.4% was expected.

Interest Rate Watch: Fed Worried About Stock Market?
The minutes of the policy meeting that the FOMC held on January 28-29 were released this week. The FOMC’s mantra, which was repeated in the minutes, is that the current stance of monetary policy “is likely to remain appropriate for a time.”
There were two topics that caught attention. First, most American stock market indices had risen to all-time highs prior to the FOMC meeting, and corporate bond spreads had remained quite tight.
The other topic of note was the strategy review that has been underway at the Fed in recent months. The Fed has had a two percent inflation objective for the past few years, but it has generally undershot this objective. Persistently undershooting the target could depress inflation expectations, thereby making it more difficult to lift inflation back up toward 2 percent. Consequently, the Fed may eventually allow inflation to exceed 2 percent for some time.

Credit Market Insights: Auto Loans Past Their Prime?
Mortgage finances look very good, with delinquency rates and debt near their lowest levels since at least 2003. On the other side delinquency rates for auto loans, have been rising fairly consistently over the past three years. Recent statistics reports showed that the percent of balances 90+ days delinquent reached its highest level since the third quarter of 2011, when the economy was recovering from the Great Recession. This shows that this sector may be unstable in the future, and we must pay special attention to its analysis.

Topic of the Week What LEIs Ahead?
The Leading Economic Index (LEI) rebounded in January with a 0.8% rise. Further, revisions to December— which had previously shown the first negative year-over year growth rate since 2009—now show a 0.09% gain.
This likely alleviated some concern of a downturn, which has typically been proceeded by a negative year-over-year reading in the index. Still, the LEI has undeniably lost momentum over the past year.

 

Autori: Daniela Popov, Vlad Ghețoi