Macroeconomic Outlook – February 19

[RO]

Strategie macro
Ultimul an a fost unul dintre cei mai puternici ani pentru piețele globale de acțiuni (în creștere cu 27,3%), S&P500 crescând cu 31,5% (cel mai puternic câștig din 2013), ridicând nivelurile de evaluare la 88% din nivelul procentului istoric, iar raportul preț-câștig crescând de la 14,5 până la 18,3 pe parcursul anului; puternicul pivot al FED, care a oferit 3 reduceri de rate, s-a dovedit a fi o bază pentru această creștere. În ciuda acestor similarități cu anii ’90, există câteva diferențe cheie:
Evaluările sunt astăzi mai rezonabile. Spre deosebire de rapoartele preț-câștig de astăzi, în anii ’90, S&P500 tranzacționa la un raport preț-câștig de 25x.
Sectorul tehnologic produce câștiguri reale și fluxuri de numerar. La apogeul bulei tehnologice din 2000 acțiunile companiilor din sectorul tehnologic se tranzacționau la o primă de 2,5x comparativ cu restul pieței. Acum acest raport este de doar 1,2x.
Investitorii sunt mai puțin optimiști astăzi. Comparativ cu anii ’90, de-a lungul acestui ciclu investitorii au preferat în mare parte siguranța percepută a obligațiunilor în detrimentul acțiunilor.

Perspectiva de piață globală
La sfârșitul lunii trecute, Marea Britanie a părăsite oficial UE, devenind prima țară care a făcut acest lucru, după 47 de ani în care a fost membră. Deși acest lucru nu are efecte economice imediate, deoarece se fac negocieri, există unele probleme potențiale. Dacă un tratat de liber schimb nu este incheiat până la data limită actuală din 31 decembrie 2020, rezultatul va fi un „no-deal”, respectiv taxe vamale și barierele de reglementare mai numeroase între Marea Britanie și UE. Chiar dacă negocierile sunt prelungite în mod oficial după 2020, vom vedea că incertitudinea reapare pe piață.
Prima rundă de discuții va avea loc pe 3 martie 2020. Acest lucru lasă în mod efectiv doar o fereastră de 9 luni pentru negocieri, ceea ce este deranjant, deoarece tranzacțiile anterioare între UE și alte entități suverane au durat în medie 3,5 ani pentru finalizare.

Gândul săptămânii
În timp ce investitorii și administratorii de fonduri au fost concentrați pe standardele ESG (economic, social și guvernanță) la nivel micro, există spațiu pentru a extinde analiza ESG la nivel macro. În ceea ce privește guvernanța, de exemplu, investitorii ar trebui să ia în considerare tendința globală către autoritarism, în special pe piețele emergente. Conform indicelui de democrație din 2019 al Economist Intelligence Unit (EIU), „scorul global mediu pentru democrație a scăzut de la 5,48 în 2018 la 5,44 (pe o scală de la 0-10). Acesta este cel mai slab scor mediu global de când indicele a fost produs pentru prima dată în 2006.” Folosind ponderile actuale ale pieței emergente oferite în MSCI Emerging Market Index, țările autoritare alcătuiesc 40% din indice, cee ace înseamnă că dacă sunteți un investitor ESG pasiv, 40% din investițiile dumneavoastră sunt în țări cu regimuri dictatoriale.  Având în vedere acest lucru, investițiile în țările democratice sunt avantajoase. Mai simplu spus, democrațiile oferă un nivel de diligență cuvenită investitorilor de capitaluri proprii și, în special, investitorilor ESG.

 

[EN]

Macro Strategy
Last year was one of the strongest years for global equities markets (up 27.3%), with the S&P 500 growing by 31.5% (its strongest gain since 2013), lifting valuation levels to the 88th percentile of their historical range, along with forward P/E ratio rising from 14.5x to 18.3x by the end of the year; Fed’s powerful pivot from hawkish to dovish by providing three rate cuts proved to be a foundation for this growth. Despite similarities to the 90s, there are some key differences between then and now, given below:
Valuations are more reasonable today. In contrast to today’s forward P/E ratios, in the 90s the S&P 500 was trading at a forward P/E ratio of 25x.
The technology sector is producing real earnings and cash flows. At the height of the tech bubble in the 2000, when the technology sector traded at a 2.5x premium to the overall market, now that ratio is only 1.2x.
Investors are less preferred optimistic today. Compared to the 90s, investor flows throughout this cycle have largely preferred the perceived safety of bonds at the expense of equities.

Global Market View
The end of last month saw the UK formally leave the EU, becoming the first country to do so, after 47 years of membership. While this has no immediate economic effects, as negotiations are being made, there are some potential issues. If a treaty is not reached by the current deadline of 31 December 2020, there will be a hard no-deal policy, increasing tariffs and regulatory barriers between the UK and the EU. Even if the talks are formally extended beyond 2020, we’ll see the uncertainty resurface in the market.
The first round of talks is due 3 March 2020. This effectively only leaves a 9 month window for negotiations, which is troublesome because past deals between the EU and other sovereign entities have taken an average of 3.5 years to complete.

Thought of the Week
While investors and asset managers have been laser-focused on micro-level ESG (Economical, Social, and Governance) standards, there is room to expand ESG analysis to the macro level. On the governance side, for example, investors should consider the global trend toward authoritarianism, particularly in emerging markets. According to the Economist Intelligence Unit’s (EIU) 2019 Democracy Index, “the average global score for democracy fell from 5.48 in 2018 to 5.44 (on a scale of 0-10). This is the worst average global score since the index was first produced in 2006.” Using the current emerging market weights provided in the MSCI Emerging Markets Index, authoritarian countries make up 40% of the index, meaning that if you’re a passive ESG investor, 40% of your investments are in dictatorial countries. Considering this, investing into democratic countries is advantageous. Put simply, democracies offer a macro governance level of due diligence for equity investors and, in particular, ESG investors.

 

Autori: Mihaela Truică, Ege Yurtsever